អរិយទ្រព្យ​មាន​៧​យ៉ាង

អរិយទ្រព្យ​ជា​ទ្រព្យ​ដ៏​ប្រសើរ​ឱ្យ​ផល​មិន​រង់ចាំ​កាលដែល​អ្នក​កាន់​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​គួរ​ញុំាង​ចិត្ត​ឱ្យ​កើត​មាន​មិន​ត្រូវ​រំលង​គឺៈ

១-​សទ្ធា​ធ​នំ ទ្រព្យ​គឺ​សទ្ធា

២-​សីល​ធ​នំ ទ្រព្យ​គឺ​សីល

៣-​ហិរិ​ធ​នំ ទ្រព្យ​គឺ​ហិរិ

៤-​ឱត្តប្ប​ធ​នំ ទ្រព្យ​គឺ​ឱត្តប្បៈ

៥-​សុត​ធ​នំ ទ្រព្យ​គឺ​សុតៈ

៦-​ចាគ​ធ​នំ ទ្រព្យ​គឺ​ចាគៈ

៧-​បញ្ញា​ធ​នំ ទ្រព្យ​គឺ​បញ្ញា ។

អរិយទ្រព្យ​ទាំង​៧​យ៉ាងនេះ​មាន​ក្នុង​បុគ្គល​ណា បុគ្គល​នោះ​រមែង​ញុំ​ា​ង​ប្រយោជន៍​ឱ្យ​កើត​មាន​ក្នុង​លោក​នេះ​ផង និង​លោក​ខាង​មុខ​ផង ។ (ដោយសាន សារិន)