ការ​យល់​ខុស​ទាំង​១០​ជា​គ្រឿង​ចង​ឆ្វាក់​បដិសន្ធិ

មិច្ឆាទិដ្ឋិ​គឺ​ការ​យល់​ខុស​មាន​១០​យ៉ាង​ដែល​ជា​គ្រឿង​ចង់​ឆ្វាក់​បដិសន្ធិ​របស់​សត្វ​ឱ្យ​វិលវល់​ក្នុង​វាលវដ្តសង្សារ​គ្មាន​ទីបំផុត ។

Loading...

បណ្តា​មិច្ឆាទិដ្ឋិ​ទាំង​១០​យ៉ាងនោះ ១-​យល់​ថា​លោក​នេះ​ទៀង​, ២-​លោក​មិន​ទៀង​, ៣-​លោកមា​នទី​បំផុត​, ៤-​លោក​មិន​មាន​ទីបំផុត​, ៥-​ជីវៈ​នោះ​គឺ​សរីរៈ​នោះ​, ៦-​ជីវៈ​ដទៃ សរីរៈ​ដទៃ​, ៧-​សត្វ​ស្លាប់​ហើយ​កើត​ទៀត​, ៨-​សត្វ​ស្លាប់​ហើយ​មិនកើត​ទៀត​, ៩-​សត្វ​ស្លាប់​ហើ​យ​កើត​ទៀត​ក៏​មាន មិនកើត​ទៀត​ក៏​មាន និង​១០-​សត្វ​ស្លាប់​ហើយ​កើត​ទៀត​ក៏​មិនមែន មិនកើត​ទៀត​ក៏​មិនមែន ។

មិច្ឆាទិដ្ឋិ​ទាំង​១០​នេះ ព្រះ​មាន​ព្រះ​ភាគ ទ្រង់​មិន​ត្រាស់​ព្យាករ​នូវ​ចំណុច​ណាមួយ​ឡើយ​ព្រោះ​ព្រះ​អង្គ​យល់​ថា កាលបើ​សត្វលោក​យល់​ឃើញ​ទៅ​តាម​មិច្ឆាទិដ្ឋិ​ទាំង​១០​នេះ​ណា​មួយ គឺជា​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នាំ​ឲ្យ​មាន​ជាតិ ជរា ព្យាធិ មរណៈ សោក​ខ្សឹកខ្សួល លំបាក​កា​យ លំបាក​ចិត្ត និង​សេចក្ដី​ចង្អៀតចង្អល់​ចិត្ត​ដោយ​ពិត ។ ដោយសាន សារិន)